MAASTRICHT
043 325 45 60

MOSZKOWICZ ADVOCATEN

AMSTERDAM

020 626 27 58

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Moszkowicz Advocaten aanvaarde opdracht. Moszkowicz Advocaten is de handelsnaam van een door mr. Max Moszkowicz in de (rechts)vorm van een eenmanszaak (met personeel in loondienst) gedreven advocatenkantoor. Moszkowicz Advocaten is gevestigd in Amsterdam (hoofdvestiging) en in Maastricht (nevenvestiging) en is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 67649092 Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van een verschil tussen deze versies, prevaleert de Nederlandse versie.

 

 

Artikel 1

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Moszkowicz Advocaten, maar ook ten behoeve van alle aan Moszkowicz Advocaten verbonden personen en derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Moszkowicz Advocaten zijn ingeschakeld.

 

Artikel 2

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de eenmanszaak Moszkowicz Advocaten, ook indien de opdracht door een bepaalde aan Moszkowicz Advocaten verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3

De aansprakelijkheid van Moszkowicz Advocaten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat krachtens de onder de door Moszkowicz Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico zoals genoemd in de polisvoorwaarden. Op schriftelijk verzoek wordt informatie gegeven over de polisvoorwaarden.

 

Artikel 4

Moszkowicz Advocaten kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Indien Moszkowicz Advocaten een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, dan is Moszkowicz Advocaten niet aansprakelijk voor een fout die door deze persoon wordt gemaakt. Door Moszkowicz Advocaten een opdracht te geven, verleent de cliënt Moszkowicz Advocaten de bevoegdheid beperking van de aansprakelijkheid door een niet aan haar verbonden persoon namens de cliënt te aanvaarden.

 

 

Artikel 5

Alle rechten en andere bevoegdheden van de cliënt jegens Moszkowicz Advocaten in verband met door Moszkowicz Advocaten verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 6

Moszkowicz Advocaten zal in beginsel maandelijks declareren. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, op de wijze zoals op de factuur is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Kosten van invorderingsmaatregelen komen – met een minimum van 15% van het openstaande saldo – ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 7

Moszkowicz Advocaten is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Moszkowicz Advocaten na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is Moszkowicz Advocaten gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.

 

Artikel 8

Op iedere overeenkomst van opdracht tussen Moszkowicz Advocaten en haar cliënten is de “Kantoorklachtenregeling Moszkowicz Advocaten” van toepassing. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Moszkowicz Advocaten: www.moszkowicz.nl  en wordt op verzoek beschikbaar gesteld.

 

Artikel 9

Op de rechtsverhouding tussen Moszkowicz Advocaten en de cliënt is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding en/of dienstverlening zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Maastricht    I    Robert Schumandomein 2, 6229 ES    I    T 043 325 45 60               Amsterdam    I    Teleportboulevard 110,  1043EJ    I    T 020 626 27 58

 disclaimer